چرا باتری های لیتیوم-یون مهم هستند؟

- Mar 09, 2017-

جهان از سوخت های فسیلی تغییر و تبدیل به یک روز به طور کامل الکتریکی.


هر بار که جهان یک نسل جدیدی از انرژی مهار است، شود آتش و بخار یا دیزل، بهبود اساسی و گسترده کشش به زندگی ما شده اند وجود دارد.


انرژی الکتریکی ذخیره شده در باتری پیامدهای بزرگ جهان در بیست سال آینده به عنوان فن آوری های مانند خودروهای الکتریکی هوشمند خانه های رباتیک و جمع آوری انرژی خورشیدی هستند که قادر به رسیدن به پتانسیل کامل انرژی های خود را داشته باشد.


لیتیوم یون شیمی امیدوار کننده ترین باتری تمام است. لیتیوم یون تولید کنندگان چرخه منظم پیشرفت داشته و اهداف برای رسیدن به چگالی انرژی مورد نیاز برای پذیرش کامل دست یافتنی به نظر می رسد.


یک جفت:هواپیما RC باتری بعدی:سوالات متداول باتری