18،650 ضوابط اروپا باتری سفارش، آیا تولید، به لطف پشتیبانی مشتریان و سفارشات

- Mar 29, 2017-

اروپا باتری 18650 سفارش مشتری، آن تولید است، انتظار برای بسته بندی، به لطف پشتیبانی مشتریان و سفارشات

18650 batterytest.jpg

18650.jpgیک جفت:ایالات متحده آمریکا و ضوابط 5000PCS 18650 بسته باتری خطوط تولید، با تشکر برای مشتریان سفارشات بعدی:مشتریان دبی 8000pcs 606090 لیپو باتری سفارش، آیا تست باتری در حال حاضر، به لطف برای مشتریان سفارش