اخبار: تجارت مستمر عملکرد قوی باتری Ni-MH سهام قوی زمان

- Aug 17, 2016-

و پیام سهام خبری صبح جمعه سهام باتری Ni-MH شدت، از مطبوعات زمان دوران وان هنگ (واحد 600241) قوی تجارت، انرژی Penghui (300438، واحد) یافت بیش از 9%، corun (600478 واحد) یافت بیش از 3 ٪.

یک جفت:وسیله نقلیه الکتریکی باتری چه نوع بعدی:باتری های نیکل متال هیدرید بازرگانی ایده قوی زمان ثابت