باتری Ni-MH شکستن سهام فعال

- Aug 17, 2016-

"مفهوم فعال سهام برای باتری نیکل هیدروژن در شکستن" تازگی، شرکت فن آوری قدرت جدید Guoli زیبو چین نادر زمین قدرت تامین خازن نوع نیکل هیدرید فلزی باتری های جدید مورد استفاده در اتوبوس الکتریکی خالص برای رسیدن به پیشرفت زیادی پیشگام baiyuliang اتوبوس امن برای اجرای هزاران کیلومتر است، به توسعه سریع الکتریکی قوی پشتیبانی فنی ارائه شده است.

یک جفت:خازن نوع باتری نیکل هیدروژن توسط ثابت دستیابی به موفقیت قوی زمان حد بعدی:وسیله نقلیه الکتریکی باتری چه نوع