باتری های نیکل متال هیدرید بازرگانی ایده قوی زمان ثابت

- Aug 17, 2016-

چین شبکه های اقتصادی، اوت 12 در پکن صبح، سهام باتری Ni-MH شدت، از مطبوعات زمان، زمان ثابت بازرگانی، Penghui رز انرژی بیش از 7 درصد برق بزرگ، رز corun 3% و سهام باتری لیتیوم یون نیز افزایش یافت.

در اخبار پیشگام توسط Zibo Guoli جدید قدرت تکنولوژی شرکت چین نادر زمین قدرت تامین خازن نوع نیکل هیدرید فلزی باتری های جدید مورد استفاده در اتوبوس الکتریکی خالص برای دستیابی به پیشرفت های عمده baiyuliang اتوبوس امن برای اجرای هزاران کیلومتر، به توسعه سریع الکتریکی قوی پشتیبانی فنی ارائه شده است.


یک جفت:اخبار: تجارت مستمر عملکرد قوی باتری Ni-MH سهام قوی زمان بعدی:باتری های نیکل متال هیدرید خازن نوع مفهوم دستیابی به موفقیت و یا انفجار