شنژن بهبود سیاست خدمات شرکت باتری

- Mar 09, 2017-

فلسفه خدمات

فرآیند خدمات مشتری کامل بسته بندی و سیستمدو پیروزی با مشتری هدف ما است
خدمات خوب القایی:
تحویل سفارشات فوری اقدام سریع در زمان
خواست مشتری ما پیگیری ابدی است
Immediately、Handle rapidly、Reply پاسخ صحیح

6.jpg

یک جفت:باتری عامل آموزش بعدی:حمل و نقل RC باتری