از شما به خاطر مشتری فرانسه سفارش 18.5v 2200mah 25 C Rc باتری، می تواند آن را برای حمل و نقل را انتظار است

- Sep 19, 2017-

با تشکر از شما برای سفارش مشتری فرانسه 18.5v 2200mah 25 C rc باتری بسته آن است انتظار برای حمل و نقلیک جفت:7.2v Nimh AA 600mah Battery Pack در انتظار تحویل بعدی:با تشکر از شما برای سفارش مشتری سفارش مشتری 606090 باتری لیپو، آن را در حال انتظار برای حمل و نقل