روسیه مشتریان لیتیوم یون پلیمر باتری سفارش تولید، با تشکر برای مشتریان سفارش

- Apr 06, 2017-

روسیه مشتریان لیتیوم یون پلیمر باتری سفارش تولید، با تشکر برای مشتریان سفارش production.jpg باتری لیپو

یک جفت:مشتریان عربستان سعودی 2000PCS تولید قدرت بانک باتری، برای مشتریان سفارش بعدی:هلند مشتریان 8000pcs NIMH 18650 بسته باتری، بعد از مدت 2days آماده خواهد شد، با تشکر برای سفارش مشتریان