تویوتا قصد دارد تولید از نیکل هیدرید فلزی باتری واحد در چین اواخر سال جاری به اجراء

- Aug 17, 2016-

روزنامه جامعه ژاپن Nikkei BP تویوتا خودروهای هیبرید (HEV) تقویت بیشتر خواهد شد گزارش از باتری نیکل هیدروژن تولید سیستم برنامه ریزی شده برای سال 2016 آغاز تولید در چین در پایان واحد باتری. تنها مواد، تولید یافتن منابع در چین باتری باتری. این شرکت در آینده از باتری تهیه مواد، تولید سلول های باتری و همچنین باتری تولید سیستم به همه محلی برقرار خواهد شد.

یک جفت:لیتیوم یون باتری شارژ اثرات بر عملکرد? بعدی:نه