مشتریان ایالات متحده آمریکا 110mah لیپو باتری سفارش، با تشکر برای مشتریان سفارش .it در حال انتظار برای تولید

- Jun 05, 2017-

USA مشتریان 110mah لیپو باتری سفارش، با تشکر برای مشتریان سفارش .it در حال انتظار برای تولید
یک جفت:تشکر از شما برای انگلستان و ضوابط NiMH سکی 700mAH باتری سفارش، آن است که ترتیب برای تحویل بعدی:تشکر از شما برای مشتری های قدیمی سفارش، NiMH باتری Finsied و تحویل به انبار.